- 50 % na všetok tovar, zľava sa uplatní hneď po vložení do košíka

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Bambi et Poupette musí za účelom poskytovania svojich služieb spracovávať osobné údaje. Súhlasom so všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli im rovnako, ako i týmto zásadám ochrany osobných údajov vrátane toho, ako a prečo používame vaše údaje. Ak nechcete, aby sme zhromažďovali alebo spracovávali vaše osobné údaje spôsobom popísaným v týchto zásadách, nemali by ste naše služby ďalej používať.

Spoločnosť Bambi et Poupette prevádzkuje e-shop na webovej stránke www.bambietpoupette.fr, prostredníctvom ktorého predáva tovar z druhej ruky pre deti.

Spoločnosť Bambi et Poupette sa zaväzuje chrániť súkromie zákazníkov používajúcich jej webovú stránku a dôvernosť poskytovaných osobných údajov v súlade s  právnymi predpismi platnými na území Francúzska, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“ alebo „Nariadenie“).

Prevádzkovateľ osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť:

Bambi et Poupette

Sídlo: 50 rue du Château

92250 La Garenne-Colombes

Zastúpená: Danielou Thurissey

 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a prípadoch, kedy je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: (1) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely; (2)  spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej jednou zo strán je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení na žiadosť  dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy; (3)  spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa; alebo (4) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Pre spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je vždy vyžadovaná existencia najmenej jedného právneho základu uvedeného vyššie v tomto článku.

Účel sprácúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám pošlete pri vytváraní zákazníckeho účtu alebo objednávaní tovaru, sa používajú na nasledujúce účely:

  • uzatvorenie kúpnej zmluvy, aby sa zabezpečilo správne vybavenie vašej objednávky, a to najmä na prijatie a zevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydanie účtovného dokladu (faktúry), riešenie odstúpenia od zmluvy, spracovanie platby, informácie o sledovaní objednávky, popredajný servis, vybavovanie možných vrátení tovaru, vrátenia peňazí,
  • analytické a štatistické účely - prieskum spokojnosti zákazníkov, štatistické operácie, analýzy, výber a segmentácia zákazníkov s cieľom zlepšiť znalosti zákazníkov, realizáciu propagačných akcií (napr. súťaže) a reklamu. Počas návštevy našej webovej stránky vás môžeme požiadať o informácie prostredníctvom dotazníkov, formulárov, najmä pri vytváraní vášho zákazníckeho účtu. Analýza správania používateľov monitoringom nám pomáha preskúmať efektívnosť nami poskytovaných služieb. Požadované informácie označené hviezdičkou (*) sú potrebné na účely poskytovania služieb poskytovaných spoločnosťou Bambi et Poupette, sú nevyhnutné na vybavenie vašich požiadaviek. V prípade neposkytnutia požadovaných údajov, nebude spoločnosť Bambi et Poupette schopná realizovať danú službu. Ďalšie informácie vás majú lepšie spoznať, a preto sú voliteľné - slobodne na ne odpovedáte.

Internetový obchod/ e-shop

V tejto časti nájdete, ako spracujeme Vaše osobné údaje, ak si niečo zakúpite v našom internetovom obchode:

Kategórie údajov

Účel

Právny základ

Oprávnený záujem, ak sa používa

Duration of storage

 

Emailová adresa a heslo

 

Prihásenie sa do zákazníckeho účtu

Článok 6 ods. 1 bod a) a b) Nariadenia

Opatrenie nevyhnutné na zabezpečenie ochrany proti zneužitiu

 

3 roky od posledného nákupu alebo prihlásenia

Meno, priezvisko, ulica, číslo domu, ďalšie informácie o adrese (ak je to potrebné), PSČ, mesto, krajina, emailová adresa, telefónne číslo (nepovinný údaj)

 

 

 

Vytvorenie zákazníckeho účtu – nepovinné (súhlas)

 

 

 

 

 

Článok 6 ods. 1 bod a) Nariadenia

 

 

 

 

 

 

 

3 roky od posledného nákupu alebo prihlásenia

Meno, priezvisko, ulica, číslo domu, ďalšie informácie o adrese (ak je to potrebné), PSČ, mesto, krajina, emailová adresa, telefónne číslo (nepovinný údaj)

 

 

 

 

Uzatvorenie zmluvy = vytvorenie a potvrdenie objednávky

 

 

 

Článok 6 ods. 1 bod b) Nariadenia

• Plnenie zmluvy medzi zákazníkom a Bambi a Poupette

 

 

 

 

 

 

3 roky od posledného nákupu alebo prihlásenia

Objednaný produkt, cena, informácie o platbe a spôsobe doručenia

Meno, priezvisko, adresa dodania - ulica, číslo domu, ďalšie informácie o adrese (ak je to potrebné), PSČ, mesto, krajina, emailová adresa, telefónne číslo /fakultatívne/, alebo adresa vybraného výdajného miesta - zásielkovňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodanie tovaru

 

 

 

 

 

 

Článok 6 ods. 1 bod b) Nariadenia

 

 

 

 

• Plnenie zmluvy medzi zákazníkom a Bambi a Poupette

 

 

 

 

 

 

3 roky od posledného nákupu alebo prihlásenia

Emailová adresa

 

 

Newsletter/reklamačné účely

 

(so súhlasom klienta)

 

Článok 6 ods. 1 body a  Nariadenia

 

 zlepšenie našich služieb

3 roky od posledného prijatie emailu

 

Kategórie príjemcov

Právny základ

Kategórie údajov

Poskytovateľ platobných služieb

• Plnenie zmluvy medzi zákazníkom a Bambi a Poupette

§ 28 Nariadenia

Údaje o kreditnej karte

 

Príjemcovia osobných údajov

Pre správne fungovanie webovej stránky www.bambietpoupette.fr, vrátane plnenia zmlúv je nutné, aby Prevádzkovateľ využíval služby tretích strán (ako napr. osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru/zásielkovňu, osoby podieľajúce sa na realizácii platieb na základe zmluvy, osoby zaisťujúce služby prevádzkovania webovej stránky a ďalšie služby v súvislosti s našou webovou stránkou, poskytovatelov marketingových služieb, popredajného servisu, poskytovateľov účtovných služieb, spoločnosti zaoberajúcej sa odhaľovaním podvodov a ich predchádzaniu a osoby, s ktorými má Prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov). Prevádzkovateľ využíva výhradne služby takých spracovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia a chránilo práva dotknutých osôb.

Osobné údaje spracúvajú taktiež poverení pracovníci spoločnosti Bambi et Poupette, ktorí sú sú oprávnení vykonávať operácie spracovania vašich osobných údajov.

Prenos osobných údajov

Pre správne fungovanie webovej stránky www.bambietpoupette.com, vrátane plnenia uzatváraných zmlúv, je nutné, aby Prevádzkovateľ využil služby externých subjektov. Prevádzkovateľ využíva služby iba takých spracovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia a chránilo práva dotknutých osôb. Kedykoľvek prenášame osobné údaje do tretích krajín, t. j. krajín mimo Európskej Únie, prenos sa uskutoční iba v súlade s podmienkami upravujúcimi primerané záruky, ktoré sú právne upravené. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: hello@bambietpoupette.fr.

Zabezpečenie platby

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. 

Na zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke používame zabezpečený protokol Stripe, ktorý zaručuje vysokú úroveň ochrany.

Na zaistenie bezpečnosti platieb využíva spoločnosť Bambi et Poupette služby poskytovateľov platobných služieb.

Keď platíte za objednávku kreditnou kartou, náš systém prijímania objednávok sa v reálnom čase spojí so systémom nášho poskytovateľa platobných služieb, ktorý zhromažďuje vaše údaje a vykonáva rôzne kontroly, aby sa zabránilo zneužitiu vašich údajov. Údaje sú uložené na serveroch nášho poskytovateľa platobných služieb a nikdy sa neprenášajú na servery spoločnosti Bambi a Poupette.

Keď teda zadáte číslo svojej platobnej karty, vyhľadávania šifrovania sa automaticky prenesú v šifrovanom režime. Autorizácie a údaje sa potom skontrolujú vo vašej banke, aby sa zabránilo zneužitiu a podvodom.

Pri platení máte možnosť uložiť si údaje o svojej platobnej karte, aby ste si uľahčili svoj budúci nákup na našej webovej stránke. Tieto informácie sú teda zaznamenávané a zabezpečené našimi partnermi v súlade s bezpečnostným štandardom známym ako „PCI-DSS“ (štandard pre zabezpečenie údajov v oblasti platobných kariet).

Naši poskytovatelia platobných služieb uchovávajú bankové údaje spojené s autorizačným číslom, čas potrebný na dokončenie transakcie a vybavenie prípadných sťažností, aby mohli zúčtovať finančné prostriedky z účtu počas fakturácie alebo pripísať na účet po vrátení. (vrátenie, prípadné spory).

Práva dotknutnej osoby

V súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s Nariadením, máte právo:

  • na prístup k osobným údajom - máte právo zistiť, či spracúvame vaše osobné údaje, pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim, a to na základe vašej žiadosti,
  • na opravu a doplnenie nesprávnych osobných údajov – máte právo požiadať o aktualizáciu svojich údajov kedykoľvek to považujete za vhodné,
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov zo zákonných dôvodov (viď. Nariadenie),
  • právo na vymazanie (právo byť zabudnutý) – vtedy, ak máte v úmysle odstrániť svoje osobné údaje z nášho internetového obchodu, nezabúdajte, že tento proces vymaže váš používateľský účet, takže k nemu už nebudete mať prístup,
  • obmedzenia spracúvania,
  • na prenosnosť vašich osobných údajov - máte právo na prístup k svojim osobným údajom kedykoľvek, patria sem informácie o vašom používateľskom účte, záznamy o objednávkach a všetky vaše doteraz súvisiace žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. Máte právo požadovať úplnu správu o svojich osobných údajoch,
  • na dovolanie súhlasu - tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu pred jeho odvolaním a neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu spôsobom a postupom podľa Nariadenia a vnútroštatach právnych predpisov. Dozorným orgánom je cnil.fr. V každom prípade uvítame, keď sa na nás predtým obrátite prostredníctvom e-mailu na adresu hello@bambietpoupette.com

Podrobné podmienky pre vykonávanie vyššie uvedených práv sú uvedené v čl. 15-21 Nariadenia.

Máte tiež možnosť nás informovať, ako chcete naložiť so svojmi osobnými údajmi po smrti.

Môžete ich uplatniť po predložení dokladu totožnosti nasledujúcimi rôznymi spôsobmi:

- pokračujte priamo v aktualizácii svojich osobných údajov a preferencií v sekcii „Môj účet“ na našej webovej stránke,

- odhlásite sa z komerčných ponúk zasielaných e-mailom kliknutím na odkaz na odhlásenie v dolnej časti každého zaslaného reklamného e-mailu.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť na túto adresu:

hello@bambietpoupette.fr

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 22/02/2021.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Pokiaľ sa rozhodneme ich upraviť , zverejníme novú verziu na našej webovej stránke. Preto vám odporúčame tieto zásady ochrany osobných údajov sledovať a zoznámiť sa so všetkými zmenami.