- 50 % na všetok tovar, zľava sa uplatní hneď po vložení do košíka

Podmínky služby

Preambula

Tento dokument ustanovuje všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa upravuje používanie tejto webovej stránky www.bambietpoupette.fr a práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru na tejto webovej stránke na základe kúpnej zmluvy (objednávky) uzatvorenej medzi spoločnosťou BAMBI ET POUPETTE, samostatne zárobkovo činnou osobou, zapísanou v obchodnom registri Nanterre, pod číslom 879 086 924, so sídlom 50 rue du Château v La Garenne Colombes (ďalej len „predávajúci“ alebo „spoločnosť“) a Vami (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“). Pri používaní tejto webovej stránky alebo uskutočnení objednávky je zákazník viazaný týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Webová stránka www.bambietpoupette.com (ďalej len „BAMBI ET POUPETTE“ alebo „webová stránka“) je online obchod s tovarom z druhej ruky pre deti.

 

Článok 1. Právo upraviť všeobecné obchodné podmienky

BAMBI ET POUPETTE si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto všeobecné obchodné podmienky. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke.

Na zákazníka sa vzťahujú pravidlá a všeobecné obchodné podmienky platné v okamihu zadávania jednotlivých objednávok.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 27.01.2021

Článok 2. Objednanie tovaru

2.1. Tovar

BAMBI ET POUPETTE ponúka na svojej webovej stránke použité oblečenie a doplnky pre deti (ďalej len „tovar“).Tovary sú vyberané BAMBI ET POUPETTE starostlivo a spĺňajú kritériá kvality BAMBI ET POUPETTE, konkrétne:Oblečenie, ktoré BAMBI ET POUPETTE predáva, je:  bez škvrny, bez chyby, ktorá by mohla spôsobiť, že tovar bude čiastočne alebo úplne nepoužiteľný (pokiaľ sa jedná o  gombík, šev, cvok, zips šnúrky a iné ozdoby). Cieľom kritérií kvality BAMBI ET POUPETTE je zabezpečiť výber tovarov podľa náročných kritérií kvality.V prípade použitého tovaru BAMBI ET POUPETTE nezodpovedá za akékoľvek chyby vyplývajúce z predchádzajúceho použitia tovaru. Zákazník akceptovaním týchto všeobecných obchodných podmienok berie na vedomie, že tovary nie sú v novom stave.Pred uzatvorením kúpnej zmluvy je potrebné, aby kupujúci objednal tovar objednávkou (ďalej len „objednávka“). Objednávku je možné urobiť výlučne elektronickým spôsobom (online) prostredníctvom webovej stránky.

2.2. Cena

Ceny tovarov sú na webovej stránke uvedené v eurách vrátane všetkých daní.Daň z pridanej hodnoty (DPH) je daň platná na francúzskom území.Ceny tovarov sú ceny, ktoré sa objavujú na webových stránkach v čase objednávky.Ceny však nezahŕňajú poplatky za dodanie tovaru, ktoré sa pridávajú k celkovej cene.Náklady na dodanie tovaru znáša zákazník, pričom tie budú zákazníkovi oznámené pri zadávaní objednávky pred jej overením.Cena je splatná jednorazovo pri objednaní tovaru. 

Článok 3.  Dodanie tovaru

BAMBI ET POUPETTE vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie dodania objednávky zvyčajne do 7 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po jej zaplatení. Doručovanie tovarov vykonáva spoločnosť Zásielkovňa, Zásilkovna a Slovenská pošta. BAMBI ET POUPETTE nenesie zodpovednosť za stav balíka alebo za dodacie lehoty. Pri zadávaní objednávky si zákazník vyberie výdajné miesto Zásielkovne v rámci Slovenska alebo Zásilkovny v Českej Republiky, kam mu bude doručená objednávka. Po príchode balíka na vybrané výdajné miesto je zákazníkovi zaslaný e-mail alebo SMS správa, pokiaľ zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplnil tieto informácie. Zákazník musí mať identifikačný kód, ktorý obdrží prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy. Na vyzdvihnutie svojho balíka má zákazník 7 (sedem) kalendárnych dní. Po uplynutí tejto lehoty bude balík vrátený  spoločnosti BAMBI ET POUPETTE. Zákazníkovi bude vrátená suma objednávky, tá však bude znížená o náklady na spracovanie a odoslanie balíka tam a späť. Ak si kupujúci neprevezme tovar (balík), za ktorý uhradil kúpnu cenu, tak deň, kedy sa tovar (balík) vráti predávajúcemu ako neprevzatý v odbernej lehote alebo nedoručený z iného dôvodu na strane kupujúceho, sa považuje za riadny deň dodania tovaru spôsobilý vyvolať všetky právne účinky dodania. Kupujúci následne znáša náklady na prípadné opätovné dodanie tovaru v sume podľa zvoleného spôsobu prepravy. BAMBI ET POUPETTE si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu najmä v prípadoch vzniknutých vyššou mocou (definované v článku 9., bode 9.1. nižšie) alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku tovaru v obvyklej dodacej lehote. Doručenie tovaru je možné aj prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci celého Slovenska na vami vybranú adresu.

Článok 4. Platobné podmienky

Platba je splatná bezodkladne po objednaní tovaru. Pred potvrdením a odoslaním objednávky je potrebné uskutočniť platbu online kreditnou kartou.Pokiaľ ide o platbu kreditnou kartou, zákazník vstupuje do vyhradeného priestoru sprístupneného spoločnosťou Stripe, ktorý zaisťuje bezpečnosť a záznam platobného príkazu. Zákazník tak bude môcť bezpečne prenášať svoje bankové údaje, pretože údaje sú šifrované bezpečnostným systémom „Security Socket Layer“ (technológia SSL). BAMBI ET POUPETTE nemá žiadny prístup k bankovým údajom zákazníka.Zákazník berie na vedomie, že oznámenie čísla jeho bankovej karty bankovej inštitúcii predstavuje oprávnenie na ťarchu jeho účtu až do výšky objednaného tovaru. Údaje zaznamenané a uchovávané spoločnosťou BAMBI ET POUPETTE predstavujú dôkaz o objednávke a všetkých minulých transakciách. Údaje zaznamenané platobným systémom sú dôkazom finančných transakcií.

Článok 5. Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy v lehote (14) štrnástich kalendárnych dní odo dňa  dodania tovaru, a to na svoje náklady a bez udania dôvodu. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom (originálnom) obale na nasledujúcu adresu: BAMBI ET POUPETTE - P.O. BOX 32 - 90055 Lozorno. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zákazník informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (e-mailom zaslaným na hello@bambietpoupette.fr) .  Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak sú vyššie uvedené podmienky splnené, spoločnosť BAMBI ET POUPETTE vráti kupujúcemu peniaze do (14) štrnástich dní odo dňa doručenia tovaru BAMBI ET POUPETTE. V prípade vrátenia celej objednávky Vám spoločnosť BAMBI ET POUPETTE vráti celú sumu spojenú s objednávkou vrátane Vašich nákladov na poštovné. Pri čiastočnom vrátení objednávky, Vám bude vrátená len suma za produkty, ktoré sa rozhodnete vrátiť. Vrátenie peňazí na účet kupujúceho bude vykonané až potom, čo spoločnosť BAMBI ET POUPETTE overí vrátenie tovaru v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar je potrebné doručiť v nezmenenom stave (v tom istom stave, v akom ho zákazník prijal), v opačnom prípade nebude predávajúcim prevzatý späť.

 Článok 6. Záruka a zodpovednosť

Za žiadnych okolností BAMBI ET POUPETTE nezodpovedná za zjavné alebo skryté vady tovaru alebo za akékoľvek falšovanie tovaru uvedené na jej stránkach. 

Článok 7. Spracovanie osobných údajov

Niektoré webové stránky môžu obsahovať webové majáky, ktoré umožňujú spočítať počet návštevníkov webovej stránky a / alebo poskytnúť BAMBI ET POUPETTE určitý počet indikátorov.V každom prípade sú informácie získané pomocou týchto značiek prísne anonymné a jednoducho umožňujú zhromažďovanie štatistík o počte návštev určitých stránok webu, aby lepšie slúžili zákazníkom našej webovej stránky. 

Článok 8: Duševné vlastníctvo

Všetky prvky tejto webovej stránky patria spoločnosti BAMBI ET POUPETTE. Akákoľvek kópia grafického, textového alebo fotografického obsahu je prísne zakázaná. Proti každému, kto sa takého konania dopustí, bude na základe podnetu vydavateľa tejto webovej stránky alebo jej zástupcu vedené súdne konanie. Každý, kto má internetovú stránku a chce na svoju stránku umiestniť jednoduchý odkaz smerujúci na stránku bambietpoupette.com, je povinný požiadať o povolenie BAMBI ET POUPETTE. Autorizácia udelená BAMBI ET POUPETTE nebude v žiadnom prípade predstavovať implicitnú dohodu o pridružení a v žiadnom prípade nebude udelená definitívne. Na žiadosť BAMBI ET POUPETTE musí byť tento odkaz odstránený.

Článok 9. Ostatné ustanovenia

9.1. Vyššia moc

BAMBI ET POUPETTE nenesie zodpovednosť za  nemožnosť plnenia svojich zmluvných záväzkov, ak je toto neplnenie spôsobené udalosťou, ktorá predstavuje vyššiu moc. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, prírodné katastrofy, nemožnosť využívať vlaky, lode, lietadlá, motorovú dopravu ani iné dopravné prostriedky, verejné alebo súkromné, štrajk, zlyhanie alebo nehoda v námornej či riečnej doprave, poštovej doprave alebo inom druhu dopravy  a iné. Má sa za to, že povinnosti BAMBI ET POUPETTE vyplývajúce zo zmlúv sú pozastavené počas obdobia, v ktorom vyššia moc zostáva v účinnosti, a preto bude spoločnosti BAMBI ET POUPETTE poskytnuté predĺženie obdobia, v ktorom sa majú tieto povinnosti splniť o rovnaký čas, aký trvala situácia v rámci vyššej moci. BAMBI ET POUPETTE poskytne všetky primerané zdroje na ukončenie situácie týkajúcej sa vyššej moci alebo na nájdenie riešenia, ktoré umožnia splniť povinnosti BAMBI ET POUPETTE na základe zmluvy napriek situácii vyššej moci.

9.2. Celá zmluvaTieto všeobecné obchodné podmienky, akýkoľvek dokument, na ktorý sa v ňom odkazuje, súhrn objednávky a faktúra zaslaná kupujúcemu, tvoria celú zmluvu uzatvorenú medzi zmluvnými stranami, tvoria jej účel a nahrádzajú akúkoľvek predchádzajúcu zmluvu, dohodu medzi zmluvnými stranami v ústnej či písomnej forme.

9.3. SťažnostiV prípade akejkoľvek sťažnosti týkajúcej sa objednávky môže zákazník kontaktovať BAMBI ET POUPETTE prostredníctvom e-mailu na adrese hello@bambietpoupette.fr.

9.4. Rozhodné právo - príslušné súdyTieto všeobecné obchodné podmienky sa spravujú francúzskym právom.Webové stránky sú v súlade s francúzskymi zákonmi a spoločnosť BAMBI ET POUPETTE v žiadnom prípade neposkytuje záruku zhody s (miestnymi) zákonmi, ktoré by sa na zákazníka vzťahovali pri návšteve webovej stránky z inej krajiny.Akýkoľvek spor, ktorý vyplynie z používania alebo súvisí s používaním webovej stránky alebo zmluvami podlieha bezvýhradnej jurisdikcii francúzskych súdov.Príslušným súdom v prípade sporu bude súd v mieste bydliska žalovaného. BAMBI ET POUPETTE sa zaväzuje, že sa pokúsi mimosúdnou cestou dosiahnuť urovnanie sporu, ktorý by mohol vzniknúť. Za týmto účelom je zákazník vyzvaný k zaslaniu e-mailu na adresu hello@bambietpoupette.fr. V súlade s nariadením (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online vás BAMBI ET POUPETTE informuje o existencii európskej platformy určenej na urovnávanie sporov online medzi predávajúcimi a spotrebiteľmi, ktorá je k dispozícii na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.